Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. In deze wet is geregeld hoe de scholen omgaan met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zo succesvol mogelijk hun onderwijsloopbaan te doorlopen. Scholen hebben vanaf nu de zorgplicht voor leerlingen die zijn aangenomen op school.

Samenwerkingsverband Kind op 1
Omnis staat niet alleen in het realiseren van Passend Onderwijs. Dit doen we samen met de andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Kind op 1. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 22 besturen uit de Oosterschelderegio en Walcheren. De gezamenlijke onderwijskundige expertise in de regio moet ervoor zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Van alle scholen binnen dit samenwerkingsverband wordt verwacht dat zij een basisarrangement bieden en dat er een schoolspecifiek zorgprofiel is. Hieraan ziet u wat de school kan bieden en wat u mag verwachten over de onderwijsondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel
We kunnen ons onderwijs steeds beter persoonlijk aan laten sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierdoor helpen we deze leerlingen hun basisschool goed af te maken. Uiteraard kan het ook voor komen dat we leerlingen onvoldoende ondersteuning kunnen bieden. Dan kunnen we beroep op bijvoorbeeld Visio, Auris en samenwerkingsverband Kind op 1 voor extra ondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel De Linden
Schoolondersteuningsprofiel De Schakel
Schoolondersteuningsprofiel De Reiger
Schoolondersteuningsprofiel ’t Opstapje
Schoolondersteuningsprofiel Franck van Borssele
Schoolondersteuningsprofiel De Meidoorn

Basisondersteuning
Bij Kind op 1 is ervoor gekozen om een aantal standaarden te ontwikkelen waaraan de ondersteuning voor alle leerlingen dient te voldoen. Voor de meeste leerlingen is de geboden basisondersteuning voldoende. Zo mogelijk kan ook jeugdhulp betrokken worden bij het basisaanbod. Zo lang de leerling daarmee een passend uitstroomperspectief heeft en de school of leerling geen andere ondersteuningsbehoeften hebben is er sprake van basisondersteuning.

Extra ondersteuning
Extra ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen die anders niet in het reguliere onderwijs zouden kunnen blijven. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit extra handen in de groep die extra instructie geven aan deze leerlingen, NT-2 onderwijs, een arrangement via het samenwerkingsverband Kind op 1 waardoor het mogelijk is extra ondersteuning door formatie-uitbreiding bij internen of door inhuur van externen te laten verzorgen.

Ons beleid
Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen. Heeft u een kind met een beperking en meldt u zich aan bij onze school, dan benaderen we u en uw kind altijd vanuit een positieve intentie. We bekijken nauwkeurig de mogelijkheden die we kunnen bieden om het onderwijs van uw kind te verzorgen. Alle afwegingen worden open gecommuniceerd en waar nodig wordt toestemming gevraagd, bijvoorbeeld voor het opvragen van relevante gegevens. De aanname of afwijzing gebeurt vervolgens aan de hand van de stappen uit een draaiboek. Meer informatie vindt u via samenwerkingsverband Kind op 1, Evertsenstraat 100, 4461 XS Goes, tel. 0113-228887.

Leerlingenzorg

Voor de speciale zorg voor uw kind zijn er intern begeleiders binnen Omnisscholen. Zij coördineren de leerlingenzorg, leggen zorgdossiers aan, bewaken afspraken en inventariseren eventuele knelpunten. Ook zijn zij betrokken bij de voortgangs- en leerlingbesprekingen en het opstellen van de handelingsplannen.

Leerlingdossier
Ieder kind heeft een eigen leerlingdossier waarin belangrijke gegevens zijn opgenomen zoals;

• Gegevens over het gezin
• Leerlingbesprekingen
• Gesprekken met ouders
• Speciale onderzoeken
• Handelingsplannen
• Toets- en rapportgegevens

Het leerlingdossier wordt om privacyredenen vertrouwelijk behandeld.

Voortgangs- en leerlingbesprekingen
De ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig besproken met de intern begeleider tijdens de zo genoemde ‘voortgangsbespreking’. Mocht uw kind hierbij opvallen (door hoge of juist lage scores), dan gaan we tijdens de ‘leerlingbespreking’ na wat de onderwijsbehoefte is van uw kind. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld. Hiervoor worden onder andere de gegevens uit het leerlingdossier gebruikt. Er wordt beschreven wat uw kind nodig heeft; bijvoorbeeld andere materialen, extra oefenstof of extra ondersteuning buiten de klas. De veranderingen worden altijd vanaf het eerste signaal met u doorgesproken.