Protocollen

Hier vindt u de protocollen die op alle Omnis Kindcentra gelden

Het ‘Pestprotocol’
De ‘Klachtenregeling’
Luizenprotocol en het 5 stappenplan
Privacyreglement

Beleid veiligheid vervoer leerlingen tijdens buitenschoolse activiteit

 

Klachtenregeling
Bij Omnis nemen wij uw mening of ongenoegen serieus. Bent u een keer minder tevreden over het onderwijs, de gang van zaken, beslissingen of het nalaten hiervan? Dan kunt u dat als eerste aangeven aan de betreffende leerkracht of de schoolcoördinator. Hij of zij is de intern vertrouwenspersoon en bemiddelt bij het vinden van een oplossing, verwijst naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang of nazorg en kan uw klacht aandragen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Klachten over de dagelijkse gang van zaken worden vaak onderling op de juiste manier afgehandeld. Dit gebeurt in overleg met ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding.

Is uw klacht niet naar tevredenheid behandeld dan hebben we een klachtenregeling. Stichting onderwijsgeschil heeft één juridisch juiste en heldere klachtenregeling voor het primair- en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Omnis laat deze modelklachtenregeling ook voor haar scholen gelden.

De extern vertrouwenspersoon bij Omnis is mevrouw Anje Bareman, bereikbaar via 06 29 00 88 66.