Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit minimaal twee ouders en minimaal twee teamleden van de school. De directeur heeft een adviserende taak. De leden van de raad worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht m.b.t. schoolgebonden onderwerpen. Zo heeft de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids en adviesrecht bij het vaststellen van de begroting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De verslagen liggen ter inzage op school.

De MR heeft de volgende leden:

Ouders
Dhr. Simon van Kralingen
Dhr. Martijn de Kok
Mevr. Tinta Hendriks

Leerkrachten
José Niemantsverdriet (tijdelijk vervangen door Annet van Osselaer)
Maxime Wondergem

Zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen of wilt u een probleem/onderwerp bij ons neerleggen, spreek dan gerust één van de MR-leden aan of stuur een mail naar mrdereiger@omnisscholen.nl.