Verlof

Ziek melden en verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Alle scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat uw kind niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op rijksoverheid.nl staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Extra verlof
Extra verlof is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en gebonden aan een aantal richtlijnen. Extra verlof kan alleen via het hiervoor bestemde formulier en (uiterlijk) twee weken van tevoren, aangevraagd worden bij de directie van de school. Het formulier kunt u ook aanvragen via de schoolleiding. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. Aan de hand hiervan beoordeelt de directie of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof.

Ziek melden
Als uw kind ziek is, geeft u dit vóór schooltijd telefonisch door of laat het weten aan de betreffende leerkracht. Bezoek aan dokter of tandarts stemt u af met de leerkracht en plant u waar mogelijk buiten de lestijden. Wanneer uw kind niet op school is zonder afmelding, dan nemen we kort na het begin van de les contact met u op.